هیچ به روز رسانی را از اعظم از دست ندهید!

گفته‌ها

 1. 1393/08/13 - 11:25
  تمام مزرعه ام خوشه های پاییز است
  درو کنید از این خوشه ها زمینم را...
 2. 1393/08/2 - 08:40
  خانه ات را فقط گرم کن
  با شعله هایی که آبی بسوزد...
 3. بازگو شده توسط  
  1393/07/26 - 11:17
  آبروی آبها را برکه ای کوچک خرید
  هفت دریا ناگهان افتاد در پای غدیر...
 4. 1393/07/16 - 19:25
  دور،دور مغول هاست
  هر وقتی بهانه کتابی بسوزد...
 5. 1393/06/30 - 10:20
  نكند بوي تو را باد به هر جا ببرد
  خوش ندارم دل هر رهگذري را ببري


  اعظم سعادتمند/گنجشکهای پاییز/فصل پنجم
 6. 1393/06/26 - 17:30
  میگیرمت نهنگ من از دست آب‌ها
  تا برتری به کشور صیادها کنم...

 7. 1393/06/25 - 08:22
  دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین
  سینه را ساختی از عشقش سرشارترین
  آنکه می گفت منم بهر تو غمخوارترین
  چه دل آزارترین شد ، چه دل آزارترین!
  چه دل آزارترین......."فریدون مشیری"