هیچ به روز رسانی را از سعید از دست ندهید!

افرادی که سعید پیگیرشان هست

  1. چون مي ديدم که روزگاري پديد آمده است که الخير شر، و اشرار الناس اخيار الناس را فراموش کرده اند، تذکره يي ساختم اولياء را و اين کتاب را «تذکرة الاولياء» نام نهادم تا اهل خسران روزگار، اهل دولت را فراموش نکنند وگوشه نشينان و خلوت گرفتگان را طلب کنند و با ايشان رغبت نمايند، تا در نسيم دولت ايشان به سعادت ابدي پيوسته گردند.
  2. می خواهیم علیه تبلیغات مزخرف صدا و سیما قیام کنیم!
  3. از جملای که مرا به فکر فرو ببرند لذّت میبرم و عاشق این جملات هستم
  4. مشاهده بیشتر