هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

  1. 1393/07/5 - 10:37
    ایشان خبرنگار روزنامه ای بودند. می خواهیم بگوییم از تمام اغشار و سنین به غرفه ی گفتاک در نمایشگاه آمدند.

    @namaieshgah