هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

 1. 1393/07/12 - 09:40
  در را برای باز شدن آفریده اند
  اما به شرط آن که بُوَد با شما کلید
  وقتی که قفل باز شود با فشار دست
  یعنی که قفل وا شده اما نه با کلید!

  @feyz