هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

 1. 1393/09/19 - 10:30
  آری اگر نبود به قفل احتیاج خلق
  کی می شدند این همه درگیر با کلید
  از قفل کهنه می شود آموخت عشق را
  آسان ز قفل کهنه نگردد جدا، کلید

  @feyz