هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

 1. 1393/09/19 - 11:25
  هرگز جدا نمی کند آن قفل را زخویش
  وقتی چشیده مزه ی یک قفل را کلید
  هر قفل با کلید خودش باز می شود
  دارد بدون شک همه ی قفل ها کلید
  1. 1395/06/12 - 22:02

   ‏ هر گاه که در پنجه ی افکار شدی پندار مکن عالم هشیار شدی فکری که در آن راحتی جانت نیست القصه بگویم که گرفتار شدی #آوای باران

   باز بسته

  @feyz