هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

  1. 1393/09/12 - 12:35
    مردم امروز از شعر ناب دور افتاده اند. خرمهره و خزف را از در و مرجان ندانند. برای هر چرند و پرندی هورا می کشند. عمیقا برای ذایقه ی خیلی ها متاسفم.

    @a_badi